CZ.1.07/2.3./20.0303

Zpráva z cesty - Lisabon (Portugalsko)

Zima  Kartavtseva 2014 Lisbon 320x261

 

Ve dnech 28. července až 2. srpna 2014 se prof. RNDr. Jan Zima. DrSc. díky podpoře projektu NextGenProject zúčastnil konference 14th Rodens et Spatium v Lisabonu, Portugalsku. Mezinárodní konference o biologii hlodavců se zúčastnilo asi 250 účastníků ze 40 zemí světa. Pan Zima byl členem mezinárodního Steering Committee konference a řídil sekci Evolution 1. srpna 2014:

V rámci symposia Chromosomal Variation & Evolution in Rodents jsem přednesl zvanou přednášku Chromosomal Evolution in rodents: The Case of Mole Rats, ve které jsem shrnul poznatky o rozmanitosti a diferenciaci karyotypu slepců z podčeledi Spalacinae a navrhl další výzkumné perspektivy využití tohoto významného evolučního modelu, které spočívají zejména v uplatnění technik nové generace sekvenování při studiu divergence a toku genů mezi populacemi (abstrakt přiložen níže). Navázal jsem různé kontakty s odborníky, kteří se o tuto problematiku zajímají a dohodl budoucí spolupráci, případně přípravu společných publikací.

Abstrakt 

 

Zpráva z pracovní cesty - Lisabon (Portugalsko)

IMGP6842 320x240

 

27.7.-2.8.2014 se Mgr. et Mgr. Josef Bryja, PhD. (garant projektu) zúčastnil konfernce 14th Rodens et Spatium - International Conference on Rodent Biology konané v Lisabonu (Portugalsko):

Hlavním cílem zahraniční cesty byla (1) prezentace výsledků genetických analýz na konferenci; (2) organizace speciálního sympozia "Afrian Rodents" a (3) vytvoření sítě spolupracovníků, kteří využívají genomické přístupy zejména při analýze patogenů přenášených hlodavci.

ad 1) vlastní výsledky byly prezentovány formou tří přednášek (Bryja et al., Aghová et al., McDonough et al.) a jednoho posteru (Tiryaki et al.)

ad 2) v rámci konference jsem spolu s portugalskou kolegyní C. Bastos-Silveira zorganizoval speciální sympozium věnované genetickému výzkumu biodiverzity afrických hlodavců a jejich parazitů nazvané "African Rodents". Celkem zde zaznělo 6 přednášek, které shlédlo cca 150 účastníků konference.

ad 3) během konference byly diskutovány možnosti výměny vzorků a zkušeností jednak v oblasti fylogeneze a fylogeografie hlodavců (např. s J. Britton-Davidian, J. Searle, I. Günduz, aj.), ale rovněž při genomických analýzách patogenů přenášených hlodavci (např. G. Heckel, R. Ulrich, aj.). Ve spolupráci s posledně jmenovanými kolegy je nyní připravován projekt do výzvy H2020.

 

Zpráva z konference - Guelph (Kanada)

Ve dnech 16.-19.7.2014 se Mgr. Tereza Králová díky podpoře z projektu NextGen zúčastnila mezinárodního setkání Avian Immunology Research Group (AIRG 2014, Guelph, Kanada).

Na konferenci zaměřené na imunologii u ptáků formou posteru prezentovala dílčí výsledky své doktorské práce zabývající se srovnáním variability genu vrozené imunity u evropských a afrických pěvců s názvem "Coding-sequence variability in TLR4 in tropical and temperate zone passerines", které získala pomocí metody Next Generation sekvenování.
Účast na setkání jí poskytla unikátní příležitost seznámit se se světovými odborníky v mém oboru včetně aktuálně řešených témat, prodiskutovat s nimi přínos a úskalí mé práce a získat inspiraci pro další výzkum. 

Zpráva z konference - Londýn (UK)

Díky podpoře NextGen projektu se Mgr. Barbora Zemanová, PhD zúčastnila konference First GGBN International Conference on Biodiversity Biobanking (29.6.-3.7.2014, Londýn, UK):

Na konferenci zaměřené na technické problémy zakládání a provozu sbírek materiálu pro pozdější genetické analýzy jsem prezentovala formou posteru záměr Ústavu biologie obratlovců, v.v.i. založit a provozovat sbírku genetických vzorků fauny obratlovců České republiky a také genetických vzorků z dřívějších výzkumných projektů, které jsou na ÚBO uloženy a jež pocházejí z celého světa. Díky této sbírce bude možné efektivně využít dostupné genetické vzorky k výzkumu, který bude většinou založen na genomických analýzách za využití sekvenačních metod dalších generací.