CZ.1.07/2.3./20.0303

NextGen Project: Technologie nové generace v evoluční genetice

 

Projekt Technologie nové generace v evoluční genetice (NextGen Project) je financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Nositelem projektu je Ústav biologie obratlovců, AV ČR, v.v.i ., přičemž centrum aktivit je soustředěno na detašovaném pracovišti ve Studenci.

 

Hlavním cílem projektu je vytvořit na Ústavu biologie obratlovců nový pracovní tým (NextGen Team), který bude schopen samostatné kreativní vědecké práce na zoologických, ekologických a evolučních projektech základního a aplikovaného výzkumu, které budou využívat moderní genomické a transkriptomické přístupy. V důsledku toho dosáhne tým vysoké odborné úrovně a bude schopen obstát v konkurenci s ostatními evropskými i mimoevropskými pracovišti, kde je užívání těchto přístupů již integrováno.

Dílčím cílem, který povede k naplnění hlavního cíle, je posílení spolupráce a navázání nových kontaktů (NextGen Net) se špičkovými evropskými pracovišti, které se touto problematikou zabývají. Důraz bude kladen na předávání nabytých vědomostí a zkušeností s genomickými a transkriptomickými přístupy dalším pracovníkům a studentům na Ústavu biologie obratlovců i mimo něj, což povede ke zvýšení jejich odborné úrovně, a tím i ke zkvalitnění tohoto velmi progresivního výzkumu v České republice.